Tefsir ilminin konusu ve önemi nedir?

0 4578

Soru: Tefsir ilminin konusu ve önemi nedir?

Cevap: Tefsirin konusu Allah’ın insanlar için gönderdiği son ilâhî tebliği incelemek, amacı ise bu tebliği her seviyeden insana anlatıp tanıtmak, bununla insanların yolunu aydınlatmaktır.

Râgıb el- İsfahânî’ye göre tefsir ilmi, gerek konusu gerek maksadı gerekse insanların ona olan ihtiyacı sebebiyle ilimlerin en şereflisidir.1
Süyûtî tefsir ilmini öğrenmenin farz-ı kifâye olduğu konusunda ulemânın icmâ ettiğini bildirmekte ve İslâm’daki üç temel ilimden birini tefsir diye göstermektedir.2

——————–

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi

1- Mukaddimetü Câmi’i’t-tefâsîr, s. 91

2- el-İtkan, II, 1195İmam Buhârî Vakfı İlim Komisyonu

YORUM YOK

Bir yanıt bırak